Spracovanie mäsa

KONTROLA KVALITY VÝROBKOV

EU Poultry, s.r.o. venuje osobitnú pozornosť kontrole kvality produktov portfólia spoločnosti vo všetkých fázach výroby. Všetky naše výrobky sú vyrábané v súlade s medzinárodnými normami a boli certifikované: BRC, ISO 9001: 2008 + FSSC 22000: 2013, HACCP a HALAL.

Politika bezpečnosti potravín
Zásady a princípy politiky potravinovej bezpečnosti

 

Politika bezpečnosti potravín v našej spoločnosti vychádza z nasledujúcich zásad a princípov:

 • Výroba a preprava potravín zodpovedá požiadavkám technických noriem a zákonov a aj požiadavkám na bezpečnosť potravín, vzájomne odsúhlaseným so zákazníkom.
 • Bezpečnosť vyrábaných a prepravovaných potravín kontrolujeme vykonaním analýzy rizík, určením rozhodujúcich kontrolných bodov a kritických limitov pre rozhodujúce kontrolné body a ich monitorovaním.
 • Naša spoločnosť má vytvorené a udržiavané účinné mechanizmy internej a externej komunikácie. Komunikujeme s dodávateľmi potravín a pomocného tovaru a služieb, so zákazníkmi a s kontrolnými orgánmi štátnej správy. V rámci internej komunikácie komunikujeme so zamestnancami a tímom HACCP o veciach, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť potravín.
 • Zdravotná bezpečnosť skladovaných a prepravovaných potravín a jej sústavné zlepšovanie je cieľavedomou činnosťou a stotožňujú sa s ňou všetci zamestnanci.
 • Dodržiavanie zásad zdravotnej bezpečnosti pri skladovaní a preprave potravín ako aj ich zložiek je osobnou zodpovednosťou každého zamestnanca spoločnosti.
 • Všetci zamestnanci spoločnosti sú súčasťou politiky bezpečnosti potravín a podieľajú sa na jej uskutočňovaní a napĺňaní cieľov.
 • Politika bezpečnosti potravín je pravidelne v preskúmavaná z hľadiska jej vhodnosti, dostatočnosti a účinnosti pre zavedený manažérsky systém bezpečnosti potravín.
 • Vedenie spoločnosti vytvára podmienky a poskytuje nevyhnutné zdroje na vytvorenie a činnosť tímu HACCP a plnení princípov HACCP.
 • Vedenie spoločnosti priebežne overuje implementáciu HACCP princípov prostredníctvom reklamácií a správ z interných a externých auditov.
 • Táto Politika bezpečnosti potravín bola vedením spoločnosti WE Trade s.r.o. prijatá, je pre všetkých zamestnancov záväzná, vedením na všetkých stupňoch riadenia podporovaná a je v celej organizačnej štruktúre zreteľné prezentovaná.
 • Našim trvalým cieľom je zabezpečiť výrobu a prepravu potravín tak, aby potraviny zostali bezpečné a mať spokojného konzumenta.

Jedným z hlavných cieľov politiky spoločnosti WE Trade , pre udržanie vysokého štandardu bezpečnosti a kvality výrobkov je zachovanie
jedinečnosti , pôvodnosti a pravdivosti výrobkov, posúdenie a zachovanie autenticity výrobku na dostupných úrovniach dodávateľského reťazca.

Prevencia falšovania potravín – preventívne opatrenia
Spoločnosť zaviedla preventívne opatrenia na ochranu spotrebiteľov pred vplyvmi na zdravie. Tieto procesy sú riadené v rámci predmetu systému manažérstva bezpečnosti potravín a v súlade s aplikovateľnou legislativou.

Priority voči zraniteľnosti
Spoločnosť má zavedený systém výberu a schvaľovania dodávateľov. Pravidelne hodnotí dodávateľov. Prevencia falšovania potravín – každoročné preskúmanie.
Postup pre prevenciu falšovania potravín je preskúmaný po každom reálnom alebo potenciálnom zlyhaní preventívneho opatrenia, minimálne jedenkrát ročne.

Metódy posudzovania autenticity

 • kontrola označenia
 • kontrola sprievodných dokumentov
 • kontrola teploty tovaru
 • Senzorické hodnotenie

Ochranné opatrenia

S poločnosťWE Trade s.r.o. ako ochranné opatrenia zavádza na základe výsledkov analýzy zraniteľnostiinterné kontroly aopatreniana zníženie alebo odstránenie rizika ana základe výsledkov hodnotenia dodávateľov kontroly udodávateľov -audity.

Naša výroba