Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky

1. Pôsobnosť:

 • Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky (*ďalej len „podmienky“) sú platné pre všetky realizované dodávky, služby a objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim – spoločnosťou EU Poultry s.r.o., (*ďalej len „spoločnosť“)
 • Podmienky, ktoré sa líšia od podmienok spoločnosti nebudú vo vzájomnom obchode spoločnosťou akceptované.
 • Zmluvné podmienky spoločnosti budú vždy prioritné, bez ohľadu na ďalšie podmienky, ktoré môžu mať iné strany.

2. Uzatvorenie zmluvy

 • Objednávky tovaru budú akceptované písomnou alebo e-mailovou formou.
 • Zaslaním objednávky kupujúci súhlasí s podmienkami spoločnosti.

3. Doručenie

 • Doručenie je efektívne cez INCOTERM EXW, pokiaľ nie je potvrdené inak.

4. Požiadavky na dodanie tovaru

 • Pre čerstvé potraviny musia byť všetky pripomienky alebo požiadavky oznámené v objednávke, zmeny najneskôr do 24 hodín. po prijatí a potvrdení objednávky spoločnosťou.
 • Pre mrazené potraviny musia byť všetky pripomienky alebo požiadavky oznámené v objednávke, zmeny najneskôr do 7 dní po prijatí a potvrdení objednávky spoločnosťou.

5. Platobné podmienky

 • Faktúry sú vystavené so splatnosťou 2 dni pred dátumom odoslania – nakládky tovaru v mieste určenom spoločnosťou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 • Faktúry sa odosielajú elektronicky. Zaslaním objednávky kupujúci súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr. Odoslaním faktúry spoločnosťou, kupujúci faktúru akceptuje.
 • Ak neboli faktúry úplne zaplatené v termíne splatnosti, všetky čiastočne alebo úplne neuhradené faktúry sú súhrnné. Táto podmienka platí aj pre faktúry, ktoré sú pred uplynutím termínu splatnosti.
 • Spoločnosť je oprávnená účtovať úroky z omeškania z faktúr, ktoré boli uhradené po termíne splatnosti, alebo ktoré uhradené neboli vôbec. Výška úrokov z omeškania je mesačná, a predstavuje 1% z dlžnej čiastky. Spoločnosť si vyhradzuje právo, požadovať finančnú náhradu za všetky ďalšie náklady, ktoré, vynaloží spoločnosť do času, pokiaľ bude faktúra uhradená.
 • Ďalej si spoločnosť vyhradzuje právo účtovať sankcie za nezrealizované objednávky, alebo za objednávky, ktoré boli zrušené neskôr ako 36 hodín pred plánovanou výrobou. Sankcie budú faktúrované vo výške 100 € za tonu objednaného množstva. Spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať finančnú náhradu za všetky ďalšie náklady, ktoré vynaloží spoločnosť do času, pokiaľ bude faktúra. uhradená.

6. Vlastnícke práva

 • Spoločnosť si vyhradzuje všetky vlastnícke práva na tovar, až do dňa pripísania faktúrovanej čiastky za tovar na účet spoločnosti.

7. Miesto jurisdikcie (právomoci)

 • Miestom jurisdikcie je Bratislava.
 • Uplatniteľné je len právo Slovenskej republiky.