Hlavná Politika Bezpečnosti Potravín

Zásady a princípy politiky potravinovej bezpečnosti

Zásady politiky bezpečnosti potravín
 
V našej spoločnosti je politika bezpečnosti potravín založená na nasledujúcich zásadách a pravidlách:
 • Výroba a preprava potravinárskych výrobkov zodpovedá požiadavkám technických noriem a zákonov, ako aj požiadavkám na bezpečnosť potravín, vzájomne dohodnutým so zákazníkom.
 • Bezpečnosť vyrábaných a prepravovaných potravinových výrobkov kontrolujeme analýzou rizika, stanovením kritických kontrolných bodov a kritických limitov pre kritické kontrolné body a ich monitorovaním.
 • Naša spoločnosť má zavedené a udržiavané efektívne mechanizmy internej a externej komunikácie. Komunikujeme s dodávateľmi potravinárskych výrobkov a pomocného tovaru a služieb, so zákazníkmi a orgánmi štátnej kontroly. V internej komunikácii komunikujeme so zamestnancami a tímom HACCP o problémoch ovplyvňujúcich bezpečnosť potravín.
 • Zdravotná bezpečnosť skladovaných a prepravovaných potravín a jej neustále zlepšovanie je systematická činnosť, ktorú vykonávajú a dodržiavajú všetci zamestnanci.
 • Dodržiavanie zásad zdravotnej bezpečnosti pri skladovaní a preprave potravín a ich zložiek je osobnou zodpovednosťou každého zamestnanca spoločnosti.
 • Všetci zamestnanci spoločnosti sú súčasťou politiky bezpečnosti potravín a sú zapojení do jej vykonávania a dosahovania jej cieľov.
 • Politika bezpečnosti potravín sa pravidelne prehodnocuje z hľadiska primeranosti, dostatočnosti a účinnosti zavedeného systému riadenia bezpečnosti potravín.
 • Vedenie spoločnosti vytvára podmienky a poskytuje potrebné zdroje na založenie a činnosť tímu HACCP a plnenie zásad HACCP.
 • Vedenie spoločnosti priebežne overuje implementáciu zásad HACCP prostredníctvom sťažností a správ z interných a externých auditov. Táto politika bezpečnosti potravín bola prijatá vedením spoločnosti WE Trade s.r.o., je záväzná pre všetkých zamestnancov, podporovaná na všetkých úrovniach riadenia a jasne prezentovaná v celej organizačnej štruktúre. Naším trvalým cieľom je zabezpečiť výrobu a prepravu potravín tak, aby zostali bezpečné; a mať tak spokojného spotrebiteľa.
Jedným z hlavných cieľov politiky spoločnosti WE Trade na udržanie vysokého štandardu bezpečnosti a kvality výrobkov je udržanie jedinečnosti, originality a autenticity ich výrobkov, hodnotenie a udržanie autenticity výrobkov na dostupných úrovniach dodávateľského reťazca.
 
Predchádzanie falšovaniu potravín - preventívne opatrenia
 
Spoločnosť prijala preventívne opatrenia na ochranu spotrebiteľov pred vplyvmi na zdravie. Tieto procesy sú kontrolované v rámci systému riadenia bezpečnosti potravín a v súlade platnými právnymi predpismi.
 
Priority hodnotenia zraniteľnosti
 
Spoločnosť má zavedený systém výberu a schvaľovania dodávateľov. Pravidelne hodnotí dodávateľov. Predchádzanie falšovaniu potravín - každoročné preskúmanie.
Postup pri prevencii falšovania potravín sa prehodnocuje po každom skutočnom alebo potenciálnom zlyhaní preventívneho opatrenia; najmenej raz ročne.
 
Metódy posudzovania autenticity
 • kontrola označenia výrobkov;
 • kontrola sprievodných dokladov;
 • kontrola teploty tovaru;
 • senzorické hodnotenie.
Ochranné opatrenia
 
Spoločnosť WE Trade s.r.o. zavádza ochranné opatrenia na základe výsledkov analýzy zraniteľnosti, vnútorných inšpekcií a opatrení na zmiernenie alebo odstránenie rizika a na základe výsledkov posúdenia kontroly - auditu dodávateľa vykonávané priamo u dodávateľov.